Monografia Dworku Białoprądnickiego

Jaka jest historia Dworku Białoprądnickiego?

Tak jak w jednej kropli wody zamknięty jest ponoć cały ocean, tak na przykładzie jednego majątku można przedstawić przemijanie epok i losy ludzi, którzy w nim mieszkali. 


Słowa te w pełni oddają historię Dworku Białoprądnickiego, który jest obecnie ważnym punktem na mapie kulturalnej Krakowa, jednak mało kto wie, że to miejsce z bogatą historią sięgającą czasów prehistorycznych.


Aby ją odkryć i przybliżyć zainteresowanym postanowiliśmy przeprowadzić badania historyczne i opracować na ich podstawie monografię naukową, która stanowić będzie istotne uzupełnienie i rozszerzenie stanu dotychczasowej wiedzy na temat tej dawnej podkrakowskiej wsi. Dotychczas dzieje Prądnika Białego pozostawały w cieniu Krakowa skupiającej uwagę badaczy, historyków czy regionalistów. Publikacja ta ma za zadanie przybliżyć także powstanie i działalność Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, obecnego gospodarza tego miejsca.


Dzieło STKWP - Monografia Dworku Białoprądnickiego

Oddajemy więc Czytelnikowi do rąk monografię napisaną przez członków naszego Stowarzyszenia, młodych adeptów nauki, historyków regionalistów i antropologów, stanowiącą nie tylko omówienie dziejów Dworku Białoprądnickiego, ale również nierozerwalnie związanej z nim historii mieszkańców wsi Prądnik Biały. Ramy czasowe opracowania są szerokie i obejmują okres od czasów pierwszego osadnictwa w starożytności po współczesność. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. 


Spis treści - Monografia Dworku Białoprądnickiego Spis treści - Monografia Dworku BiałoprądnickiegoMarta Raczyńska-Kruk przedstawiała uwarunkowania geograficzne oraz stan badań archeologicznych na terenie Białego Prądnika i w jego okolicy. Karolina Szlęzak omówiła szeroko dzieje wsi biskupiej od momentu pierwszej zmianki źródłowej z 1124 roku, przez zmiany własnościowe na terenie Prądnika po połowę XVI stulecia, prezentując również „dorobek humanizmu” związany z rezydencją krakowskich ordynariuszy. Przemysław Jędrzejewski omówił szczegółowo dzieje miejscowości w okresie wczesnonowożytnym, rozpoczynając od budowy pałacu prądnickiego w połowie XVI wieku i analizy jego kolejnych przeobrażeń architektonicznych do końca XVIII stulecia, poruszając dodatkowo kwestie gospodarcze i demograficzne na terenie wsi. Adam Sasinowski przedstawił losy kolejnych właścicieli dworku w latach 1796-1918. Podobnie Michał Gierszon. Pracę kończy część poświęcona czasom II Wojny Światowej oraz historii Białoprądnickiego Domu Kultury
w okresie PRL-u autorstwa Gabriela Szustera, a także tekst Magdaleny Ochockiej o współczesnej działalności Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.


Dlaczego akurat Monografia Dworku Białoprądnickiego?

Dworek Białorądnicki to miejsce z duszą, które od początku swojego istnienia do czasów dzisiejszych odgrywa bardzo ważną kulturotwórczą rolę. Zdecydowanie zasługiwał na szczegółowe opisanie jego dziejów i zachowanie ich dla następnych pokoleń. Jesteśmy dumni, że to właśnie naszemu Stowarzyszeniu przypadła ta rola! W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tej ciężkiej pracy…Ps. Książkę można zakupić w siedzibie Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, lub wypożyczyć w krakowskich bibliotekach. Zapraszamy do lektury. Fot. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.