Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Województwa Krakowskiego w Dobie Sejmu Wielkiego

Przemysław Jędrzejewski - doktor nauk humanistycznych i sekretarz STKWP

Przemysław jest sekretarzem Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce i doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył studia magisterskie na kierunku historia ze specjalnością archiwistyczną na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Interesuje się historią administracji, gospodarki, przemian społecznych oraz historią miast w drugiej połowie XVIII w., stosunkami dynastycznymi w okresie wczesnonowożytnym. W ostatnim czasie wydał drukiem swoją pracę doktorską.


Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego (1790-1792)

Książka Przemysława Jędrzejewskiego stanowi studium nad działalnością dwóch instytucji administracji terenowej, okrojonego po pierwszym rozbiorze województwa krakowskiego - Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych powiatów krakowskiego i proszowskiego oraz lelowskiego i ksiąskiego w latach 1790-1792. Działalność Komisji to interesujące zagadnienie z historii administracji polskiej i dziejów reform okresu Sejmu Wielkiego, która nie została dotychczas kompleksowo zbadana. Uchwycenie działań komisji z perspektywy lokalnej jest o tyle ważne, gdyż próba omówienia ich wyłącznie w oparciu o archiwa centralne została gwałtowanie „zwężona” na skutek działań wojennych. 

Monografia ma charakter nowatorski. Wpisuje się w tzw. badania podstawowe. Wypełnia lukę w polskiej historiografii i jest niezwykle ważna dla rozwoju badań nad administracją okresu stanisławowskiego w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt wykorzystywanie w badaniach nad różnymi problemami akt wytworzonych przez Komisje już od dłuższego czasu, szczególnie przez demografów i genealogów. Książką powinni zainteresować się nie tylko zawodowi historycy, demografowie i badacze XVIIII stulecia, ale także pasjonaci regionalistki, osoby zainteresowane dziejami lokalnymi oraz genealogowie. Będzie ona też przydatna dla innych badaczy. Ukazuje bowiem obraz mikrohistorii, także tej społecznej oraz dokłada przysłowiową cegiełkę do poznania historii miast i wsi dawnego województwa krakowskiego.


Książkę można nabyć tutaj klikając link: www.naukowa.pl