REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE TWOJE KORZENIE W POLCE

 
 

I Postanowienia ogólne

§1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Kraków, ul. Piwna 24/55, 30-527 Kraków, KRS 0000634976, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 

§2 Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów zawieranych przez Stowarzyszenie, o których mowa w art. 384 kodeksu cywilnego.

 

II Poszukiwania genealogiczne

§1 Postanowienia ogólne

Poszukiwania genealogiczne stanowią pracę wykonaną przez Stowarzyszenie na rzecz Klienta, polegającą na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej, bądź innej kwerendy w materiałach historycznych oraz na podjęciu innych działań, które mają na celu odnalezienie informacji określonych w ofercie poszukiwań genealogicznych.

Po przeprowadzeniu poszukiwań genealogicznych Klient otrzymuje raport, w którym Stowarzyszenie zdaje relację z działań przeprowadzonych na jego rzecz oraz przekazuje pozyskane w ramach poszukiwań informacje.

Przedmiot umowy zawartej między Klientem a Stowarzyszeniem stanowi staranne wykonanie czynności określonych w ofercie poszukiwań genealogicznych. Raport stanowi jedynie podsumowanie owych działań i informację dla Klienta.

Na specjalne życzenie klienta, finalnym rezultatem podejmowanych działań może być również publikacja, artykuł naukowy, bądź monografia. Wówczas przedmiot umowy oprócz przeprowadzonych kwerend i innych działań stanowi również powstałe dzieło.

 

§2 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje poprzez zaakceptowanie przez Klienta oferty poszukiwań genealogicznych.

Oświadczenie woli Klienta może być przesłane drogą elektroniczną w wiadomości e-mail.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo rozpoczęcia poszukiwań pod warunkiem wpłacenia przez Klienta zaliczki na poczet poszukiwań genealogicznych.

W przypadku znacznego niepowodzenia poszukiwań genealogicznych Stowarzyszenie może obniżyć pierwotną cenę poszukiwań. Przez znaczne niepowodzenie poszukiwań należy rozumieć brak odnalezienia informacji genealogicznych, bądź odnalezienie szczątkowych ilości informacji w stosunku do pierwotnie zakładanych w ofercie.

Cena za poszukiwania może zostać obniżona jednak co najwyżej do wysokości wpłaconej zaliczki.

W ofercie poszukiwań genealogicznych znajduje się przybliżony czas prowadzenia poszukiwań. Zapis ten ma charakter informacyjny, w szczególności zaś nie stanowi terminu wykonania zobowiązania w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Na życzenie klienta Stowarzyszenie może zobowiązać się do przeprowadzenia kwerendy w określonym terminie.

Termin spełnienia świadczenia przez Stowarzyszenie wynosi 6 miesięcy od czasu zawarcia umowy.

W przypadku określonym w pkt. 7., Stowarzyszenie nie odpowiada za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w przypadku braku dostępności materiałów archiwalnych oraz gdy wykonanie kwerendy jest niemożliwe z innych przyczyn, niezależnych od Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwraca się o zapłatę po wykonaniu poszukiwań, bądź innych działań, zaś przed wysłaniem raportu końcowego. Od tego terminu klientowi przysługuje miesięczny termin na dokonanie zapłaty.

Klient ma prawo również opłacić usługę z góry

W przypadku wysłania raportu po ukończonych poszukiwaniach, bez wcześniejszego powiadomienia klienta o ukończeniu poszukiwań, miesięczny termin do zapłaty rozpoczyna swój bieg z dniem otrzymania raportu przez klienta.

 

§3 Przebieg oraz rezultat poszukiwań

Stowarzyszenie w ramach poszukiwań genealogicznych dokonuje kwerend archiwalnych oraz podejmuje inne działania mające na celu pozyskanie informacji o krewnych Klienta

Stowarzyszenie oferując kwerendę dotyczącą określonych w ofercie materiałów archiwalnych zastrzega sobie prawo skorzystania z kopii tych materiałów w innym, niż wskazane w ofercie, miejscu przechowywania.

Przepis punktu poprzedniego ma w szczególności zastosowanie do zdigitalizowanych materiałów archiwalnych dostępnych w sieci Internet.

Rezultat poszukiwań stanowią informacje pozyskane podczas kwerendy.

Informacje pozyskane w trakcie poszukiwań spisane zostają przez pracowników Stowarzyszenia w specjalnym raporcie przesłanym klientowi na zakończenie poszukiwań.

Raport z poszukiwań genealogicznych przesyłany jest klientowi drogą elektroniczną w formie pliku PDF

Stowarzyszenie dołącza do raportu zdjęcia, bądź skany odnalezionych i analizowanych w trakcie poszukiwań dokumentów, chyba że pozyskanie takich kopii byłoby nielegalne, bądź sprzeczne z regulaminem archiwum.

 

III Pozostałe usługi świadczone przez Stowarzyszenie

§1 Postanowienia ogólne

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie świadczy usługi związane z udzielaniem pomocy przy staraniach o potwierdzenie obywatelstwa polskiego oraz legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w zakresie tłumaczenia dokumentów historycznych, poszukiwań dokumentów na specjalne zamówienie, kwerend archiwalnych oraz analiz językoznawczych.

Jeśli w umowie z Klientem nie zostanie postanowione inaczej, do usług tych mają zastosowanie przepisy regulaminu dotyczące poszukiwań genealogicznych.

Usługi te świadczone są na podstawie spersonalizowanej oferty działań.

 

IV Reklamacje

§1 Odbiorcom usług świadczonych przez Stowarzyszenie przysługuje prawo reklamacji w terminie miesiąca od otrzymania raportu z poszukiwań, bądź otrzymania tłumaczenia, wyniku kwerendy, skanów dokumentów lub poświadczonych dokumentów, bądź też innego wyniku przeprowadzonych przez Stowarzyszenie działań.

§2 Stowarzyszenie rozpatruje reklamację w terminie miesiąca od jej otrzymania analizując ewentualne zaniechania i zaniedbania.

§3 Reklamację można zgłosić w wiadomości e-mail, jak również korespondencyjnie.

 

IV Postanowienia końcowe

§ 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2016

Załącznik 1. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Kraków, ul. Piwna 24/55, 30-527 Kraków, info@tkwp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce

ul. Piwna 24/55

30-527 Kraków

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie, następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.