Piotr Kołpak

Członek Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce


Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011), w 2020 roku uzyskał stopień doktorski na podstawie dysertacji napisanej w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UJ pod kierunkiem dra hab. Zenona Piecha i obronionej na Wydziale Historycznym UJ. 

Od 2017 roku zatrudniony w Pracowni Digitalizacji i Inwentaryzacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (w latach 2017–2019 jako pracownik naukowy w projekcie „Sakralne Dziedzictwo Małopolski” realizowanym ze środków RPO WM; od stycznia 2020 jako archiwista w projekcie „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” realizowanym z budżetu środków POPC). W latach 2014–2017 zatrudniony w Instytucie Historii Sztuki UJ w projekcie „Korpus witraży średniowiecznych w Polsce. Corpus Vitrearum Medii Aevii”. W 2015 roku w Pembroke College Oxford University asystent i archiwista prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Wieloletni uczestnik projektu inwentaryzacji grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa małopolskiego realizowanego przez Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół kultury religijnej i pamięci historycznej, nauk pomocniczych historii oraz historii kultury materialnej.


Wybrane publikacje naukowe:

Dzieje parafii i wsi Czaniec koło Kęt, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2021 [w przygotowaniu].

Kult świętych patronów Królestwa Polskiego w czasach jagiellońskich, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2020 [w druku].

Inwentarz nagrobków i pomników na dawnym cmentarzu w Starym Łupkowie (Gmina Komańcza), „Roczniki Bieszczadzkie”, t. 28, 2020, s. 203–227.

[noty katalogowe] w: Cud światła. Średniowieczne witraże w Polsce, red. E. Bernady et al. [katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie], Kraków 2020.

Regesten, w: Die mittelalterlichen Glassmalereien in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Krakau, wyd. L. Kalinowski, H. Małkiewiczówna, D. Horzela, Kraków 2018, s. 451–467.

Polska królewska, w: Polonia Sacra, red. J. Skrabski, A. Witko, Kraków 2018, s. 122–138.

The Sanctity of Power or the Power of Sanctity. The Place of Saint Rulers in the Baltic Nations’ Collective Memory, w: Origines et Mutationes, red. A. Girsztowt, P. Kitowski, A. Gierszewski, Kraków 2017, s. 201–213.

Święci patroni Królestwa Polskiego w pobożności ostatnich Jagiellonów, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 2015, s. 379–392.

Ambona Krakowa. Tradycja kaznodziejska elementem sakralizacji przestrzeni krakowskiego Rynku w świetle wybranych źródeł, w: Signa. Studia i szkice z nauk pomocniczych historii, Kraków 2014, s. 147–164.

Rola patronów Królestwa Polskiego w geografii sakralnej późnośredniowiecznego Krakowa, w: „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 10, 2014, s. 158–190.

Na co umierali nasi przodkowie? Analiza Libri Mortuorum parafii Gilowice z lat 1880–1945, „Gronie”, t. 12, 2012, s. 41–77.


Ostatnie Publikacje

Polskie obywatelstwo a polskie korzenie

Polskie obywatelstwo a polskie korzenie

Czy chciałbyś mieć polski paszport i cieszyć się przywilejami? Polskie obywatelstwo a polskie korzenie - jaki jest związek?
Czytaj całość
Jak kształtowały się polskie nazwiska?

Jak kształtowały się polskie nazwiska?

Dlaczego nazywasz się Sokołowski? A może nosisz nazwisko Mikołajczyk? Dowiedz się, jak kształtowały się polskie nazwiska.
Czytaj całość
„Rodzinny sekret” - wywiad z Grzegorzem Gołębiowskim, autorem książki

„Rodzinny sekret” - wywiad z autorem książki

Jeden sekret skrywany przez dekady może odmienić życie całej rodziny. Przeczytaj wywiad z autorem książki "Rodzinny sekret".
Czytaj całość

Zarząd